Kulturveien Næringsforum

Kulturveien Næringsforum

Invitasjon til stiftelsesmøte i Kulturveien Næringsforum tirsdag 25.5.21 kl 20 på video.

Påmeldingsskjema - Link til videomøte sendes ut på epost. Påmelding senest 1 time før møtet.

Bakgrunn:

Initiativ fra Kulturveiprosjektet som i medlemsmøte i mars 2021 valgte interimstyret: Håkon Bø, Arne Berg, Valentina Mariotti, Anne Merete Toftebakk og Chris Winfield.

Link til sakspapirer 

Ta kontakt med interimstyret hvis du har spørsmål om møtet, forslag til styret, har lyst å delta og så videre.

______________________________________________

Utsendte sakspapirer:

Innkalling til Stiftelsesmøte i Kulturveien Næringsforum

Tirsdag 25. mai kl 20 på Teams (Fysisk på Hoset om mulig)

Bakgrunn: 

Initiativ fra Kulturveiprosjektet som i medlemsmøte i mars 2021 valgte interimstyret: Håkon Bø, Arne Berg, Valentina Mariotti,  Anne Merete Toftebakk og Chris Windfield Gryt.  

Innkalte:

Alle bedriftsmedlemmer registrert i kulturveiprosjektet, og  innkalt via prosjektet.

Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Fortegnelse over fremmøtte
 3. Valg av ordstyrer og referent, samt 2 til å underskrive protokollen
 4. Innledning og orientering
 5. Arbeidsgruppeoppgave: Hva er det vi trenger fremover og hvilke oppgaver skal vi løse? 
 6. Godkjenning av vedtekter
 7. Valg av styre og valgkomite
 8. Økonomi
 9. Medlemskontigent
 10. Årsjul med Konkrete arbeidsoppgaver 2021 og milepæler
 11. Eventuelt

1 Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak: Innkalling og skaliste ble godkjent

2 Fortegnelse over fremmøtte

Forslag til vedtak: Alle #? fremmøtte ble godkjent som stemmerberettigede.

3 Valg av ordstyrer og referent, samt 2 til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak: Til ordstyrer ble valgt Håkon Bø, Referent Arne Berg, Underskriving av protokollen ble Chris Windfielt Gryt og Anne Merete Toftebakk 

4 Innledning og orientering

Gjennomgang av mål, milepeler og status for kulturveiprosjektet, og ei orientering om andre næringsnettverk inkl «Den gyldne omvei»

Forslag til vedtak: Orienteringen om kulturveien og «den gyldne omvei» (Kristine), og hva vi tenker fremover (Håkon) tas til orientering.

5 Arbeidsgruppeoppgave: 

Hva er det vi trenger fremover og hvilke oppgaver skal vi løse? 

Håkon Bø tas oss gjennom gruppeoppgaver for å konkretisere utfordring, hva vi vil og hva vi skal jobbe med. Dette legger grunnlaget for videre arbeid med årshjul og styrets arbeid. Legges frem uten vedtaksbehandling.

6 Godkjenning av vedtekter

Se vedlagte forslag til vedtekter. Merknad til forslaget: Vedtektene er ikke til hinder for å senere endre organisasjonsform til f.eks samvirke (SA) når nytt styre og foreningen har fått satt seg. Tilknytning til Bodø Næringsforum og samarbeid med Visit Bodø står åpent selv om man i første omgang er ei selvstendig forening.

Forslag til Vedtak: Vedtekter ble vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.

7 Valg av styre og valgkomite

Interimstyret forslår et styre på 5 personer med 2 varamedlemmer. Vi lar det være åpent her i innkallingen og inviterer til deltakelse, men interimstyret har forslag på konkrete personer i møtet.

 • Styreleder (1 år):
 • Styremedlem (1 år): 
 • Styremedlem (1 år):
 • Styremedlem (2 år): 
 • Styremedlem (2 år):
 • 1 Varamedlem (1 år):
 • 2 Varamedlem (1 år):
 • Valgkomite (1 år): nn (leder) og nn
 • Revisor (1 år): 

Ved senere valg er det valgkomiteen som foreslår styret, mens styret foreslår valgkomite. Møtet står fritt til å foreslå andre kandidater og/eller utvide styret.

Forslag til vedtak: Fremlagte forslag til valg ble godkjent. 

8 Økonomi - budsjett

Foreningens økonomi og økonomiske aktivitet vil primært være basert på medlemskontigent og markedstilskudd. I tillegg vil etter hvert komme tilskudd, prosjektfinansiering og evnt. annonser og provisjon. Det lages ikke budsjett for første år da inntektene i utgangspunktet er små. Styret må holde utgiftene innenfor inntektene. Det betales ikke styrehonorar eller godtgjørelse. Ved evnt tilskudd og prosjektfinansiering får styret fullmakt til å håndtere disse.

Forslag til vedtak: Orientering om økonomi tas til orientering. 

9 Medlemskontigent

Medlemskontigent og satser for markedstilskudd vedtas årlig. Interimstyrets forslag:

 • Medlemskontigent alle medlemmer pr år: kr 200,- (ingen økning etter omsetning)
 • Markedstilskudd for sertifiserte medlemmer pr år: kr 1.000,- pr 1 mill i omsetning (Dvs lineær økning etter bedriftsstørrelse.) 
 • Innmeldingskontigent (engangssum): kr 0,-

Forslag til vedtak: Forslag til medlemskontigenter vedtas. 

10 Årshjul med Konkrete arbeidsoppgaver 2021 og milepæler

Se vedlagte notat om arbeidsoppgaver og årshjul, samt resultat av arbeidsoppgave i sak 5.

Forslag til vedtak: Styret tar med seg diskusjon, innspill og resultatet av arbeidsoppgavene tidligere i møtet i det videre arbeid for å konkretisere arbeidsoppgaver, samt lage årshjul. Arbeidsoppgaver og årshjul tas opp på neste medlemsmøte.

11 Eventuelt

Her tas saker opp etter forslag fra de fremmøtte. Saker kan fremmes både i behandling av sak 1 om sakliste og til slutt når saken eventuelt starter. Årsmøtet avgjør om saken skal fremmes.

 

Interimstyret - Misvær 25. april 2021



Chris Windfield Gryt Arne Berg Valentina Mariotti Håkon Bø Anne Merete Toftebakk

 

Notat om arbeidsoppgaver og årshjul KNF:

Årshjul med Konkrete arbeidsoppgaver 2021 og milepæler

Se også resultat av arbeidsoppgave i sak 5 på stiftelsesmøtet.

 • Hvilke konkrete saker er det foreningen skal jobbe med i 2021/22?
  • Styrke koblingen til Visit Bodø
  • Styrke kobling og igangsetting av aktivitet og prosjekter med Bodø2024. Kulturveien skal være en viktig aktør i Bodø2024!
  • Hjelpe til med etablering av bedriftsnettverk og andre eksternt finansierte prosjekter.
 • Hvilke konkrete saker forventer vi at kulturveiprosjektet har ferdigstilt i februar 2022?
 • Hvordan skal sakene fra kulturveien følges opp til prosjektet er ferdig desember 2022?
 • Hvilke milepeler har foreningen for Kulturveien på kort og lang sikt?

For å forberede overgang fra Bodø kommunes kulturveiprosjekt til permanent drift gjennom KNF, må følgende oppgaver løses av prosjektsekretariatet i forståelse med KNF. KNFs interimsstyre ber derfor at mandat for følgende oppgaver utformes og fremmes for Kulturveiprosjektets styre våren 2021.

Oppgaver som fullføres av Kulturveiprosjektet i 2021

 • Bistå etablering av bedriftsnettverk mellom bedrifter med felles behov eller felles lokalområde.
 • Fremme politisk sak som foreslår vedtak om bidrag til drift og personell med utviklingskompetanse for å sikre kvalitet og ressurser til utvikling av fellesoppgaver i KNF i en oppstartperiode på i første omgang fem år fra januar 2023.
 • Bygge et forpliktende samarbeid med Kulturbyprosjektet Bodø 2024, både for foreningen og enkeltbedrifter.
 • Avtale vilkår for samarbeid med Visit Bodø og Beiarpuls
 • Avtale koordinering og samarbeid med Bodø næringsforum
 • Beskrive sterke og svake sider ved Kulturveien som reisemål og merkevare. Avklare flaskehalser for Kulturveien som reisemål.
 • Sikre og avtale varig drift av fysisk tiltak iverksatt av Kulturveiprosjektet.
 • Annet?

Oppgaver som gjennomføres av Kulturveiprosjektet i 2022

 • Etablere sekretariat og sentral for KNF
 • Utarbeide prosjektsøknader for ekstern finansiering av KNFs fellesprosjekt
 • Utvikle kriteriene for sertifisering av Kulturveibedrifter
 • Bistå bedriftene som ønsker sertifisering
 • Foreslå hva som må satses ekstra på for å fjerne flaskehalser, gjerne som egne utviklingsprosjekt.

_______________________________

Vedtekter for Kulturveien Næringsforum

Forslag til vedtak på stiftelsesmøte den 25.05.21

§1 Navn

Kulturveien Næringsforum (KNF) under stiftelse med organisasjonsnummer ………… og adresse  8100 Misvær er en selvstendig medlemsforening. Foreningen vil samarbeide aktivt med og kan knytte seg til andre næringsforeninger og markedskanaler. 

§2 Formål

Å utvikle bedriftene i kulturveiområdet og fremme merkevaren «Kulturveien» slik at Kulturveien blir et kvalitetsstempel; en merkevare ettertraktet av både lokale bedrifter og de besøkende.

 • 3 Oppgave
  Kulturveien Næringsforum (KNF) overtar ansvaret for å forvalte rettighetene til merkevaren Kulturveien, logo, avtaler, domenet, face og insta når Kulturveiprosjektet til Bodø kommune avsluttes 31.12.22.

Organisasjonen skal fremme samarbeid mellom medlemmene og med andre organisasjoner for å styrke og inspirere bedriftene til utvikling som løfter merkevaren. Samarbeidet skal rekruttere flere næringsdrivende langs kulturveien.

KNF vil samarbeide tett med Kulturveikommunene, regionale og statlige myndigheter om utvikling av bedriftene og merkevaren.

Forumet skal følge opp kulturveiprosjektet sitt formål om bidra til stedsutvikling der det er naturlig å se større enn bedriftene. Dette omfatter tema som å skape bolyst, arbeidsplasser og identitetsfølelse, et arbeidsområde som inkluderer samarbeid med de frivillige organisasjonene.

Foreningen skal jobbe aktivt med markedsføring av Kulturveien og fremme de produkter og tilbud som de «tunge»/godkjente aktørene langs kulturveien har.

Kulturveien Næringsforum (KNF) skal drifte sertifiseringsordningen for godkjenning av de aktørene som får markedsføre seg som «Kulturveibedrift».

Forumet skal jobbe for at Kulturveien blir et bærekraftig reisemål, ha FN’s bærekraftsmål som grunnpilarer i virksomheten, og stimulere medlemmene til å formulere sine bærekraftsmål.

§4 Organisering

Årsmøtet: Øverste organ er årsmøtet hvor alle betalende medlemmer har stemmerett. 

Styret: Utøvende ledelse valgt på årsmøtet med styreleder, samt 2-4 styremedlemmer, og varamedlemmer.

Valgkomite: Består av 2-3 personer som velges av årsmøtet. Valgkomiteen foreslår personer til alle valg på årsmøtet, med unntak av valgkomite som foreslås av styret. Styret kan også bruke valgkomiteen i andre sammenhenger om ønskelig.

Medlemmer: Næringsdrivende langs kulturveien. Medlemmene deles i 2 kategorier. Nye medlemmer skal godkjennes av styret.

 • Vanlig medlem: - Deltar i fellesaktiviteter, møter, kurs og annet nettverksarbeid. Betaler vanlig medlemskontigent.
 • Sertifisert kulturvei medlem – Sertifisert og godkjent til å markedsføre seg som en del av Kulturveien med logo, samt deltar i kulturveiens markedsføring og oversikter. Betaler både medlemskontigent og markedstilskudd.

KNF kan opprette fast sekretariat med ansatte, eller avtale at oppgaver med drift, bedriftsutvikling og markedsføring løses gjennom/i samarbeid med kommunenes administrasjon.

§5 Årsmøtet

Årsmøtet er KNFs høyeste organ. Det skal ledes av styreleder eller av en møteleder valgt av årsmøtet. Alle saker blir avgjort med vanlig flertall om ikke annet er særskilt bestemt. Protokoll fra årsmøtet skal underskrives av møtelederen og av to valgte representanter for de fremmøtte. Det vanlige årsmøtet skal holdes innen utgangen av juni hvert år. Det skal sendes skriftlig innkalling (post eller elektronisk) til alle medlemmene med minst 14 dagers varsel. 

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Godkjenne innkalling, sakliste og oppmøte. 
 • Velge møteleder, referent og 2 protokollører
 • Årsmelding fra styret
 • Revidert regnskap
 • Budsjett og handlingsplan
 • Valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer
 • Valg av revisor
 • Valg av valgkomite
 • Fastsette kontingent og/eller markedsvgift
 • Fastsette eventuell godtgjørelse til styret
 • Andre saker som styret har oppført på sakslisten til årsmøtet.

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet må være sendt skriftlig til styret minst 4 uker før møtet.  Sakspapirene til årsmøtet skal sendes ut sammen med innkallingen.

Ved stemmegiving har alle betalende medlemmer 1 stemme. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles skriftelig med 14 dagers varsel, enten etter vedtak i styret eller etter krav fra minst 1/3 av medlemmene. Bare saker som står i innkallingen kan behandles.

§6 Kontigent og inntekt:

Økonomisk drift er basert på medlemskontigent og markedstilskudd som begge fastsettes av årsmøtet og gjelder for kommende år. I tillegg kommer andre tilskudd, prosjektfinansiering og evnt provisjon.

§7 Sertifisering

Styret ser til at det utarbeides kriterier for ”Sertifisering av Kulturveibedrifter”. Forslaget til kriterier legges fram for og vedtas av årsmøtet. Styret har ansvar for å administrere sertifiseringsordningen.

§8 Utvalg

Styret kan opprette underutvalg etter behov, som er tidsbegrenset. En representant fra styret skal delta i underutvalget. Utvalgene er underlagt styret. Styret utarbeider mandat for hvert utvalg.

Utvalg skal, i samsvar med næringsforenings formål og styrets rammer, planlegge og gjennomføre aktiviteter for det enkelte utvalg.

§9 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan bare vedtas av årsmøte, og da med minst 2/3 av de avgitte stemmene. Hvilke vedtektsendringer som foreslås skal fremgå av innkallingen.

§10 Oppløsning

Forslag om oppløsning av KNF krever for å bli vedtatt, minst 2/3 av de avgitte stemmene.

Ved oppløsning av KNF, skal alle aktiva tilfalle formål som fremmer næringsutvikling langs kulturveien. Tildeling vedtas ved årsmøte med simpelt flertall.