Alminnelige vilkår

 

Alminnelige vilkår ved kjøp og bruk av heiskort

Ved kjøp og bruk av heiskort godtar kortholder anleggets alminnelige vilkår, herunder:

 1. Definisjoner – type heiskort
 • Timeskort, halvdagskort, dagskort eller flerdagerskort gjelder i ordinær åpningstid for den eller de datoer som er angitt på kortet.
 • Sesongkort gjelder i ordinær åpningstid fra vintersesongens begynnelse til sesongslutt.
 • Årskort gjelder i ordinær åpningstid i 12 måneder til og med den dato som er angitt på kortet.
 • Klippekort, punktkort og enkeltbillett gjelder til påstemplet gyldighetsdato på kortet/billetten.
 • Andre typer heiskort, så som familiekort, gjelder i ordinær åpningstid for den eller de datoer som er angitt på kortet.
 • Abbonnement: Nytt i 2022/23 sesongen. Gjelder som øvrige sesongkort, men du betaler første måneden ved kjøp på nett. Deretter får du faktura hver måned tom april. Beløpet er altså fordelt på 6 måneder.

 

 1. Anvendelse av heiskort

Ved kjøp av heiskort skal det fremgå hvilke heiser og nedfarter som er i drift.

 • Med mindre annet er bestemt er heiskort – unntatt klippekort,  punktkort og enkeltbillett – personlige og kan ikke overdras/lånes ut til andre. Overtredelse kan medføre at kortet inndras. Brukeren skal kunne legitimere at vedkommende  er rettmessig innehaver av kortet. Kortet skal uoppfordret vises ved kontroll.
 • Tapt kort erstattes kun med et nytt kort når personlige data er registrert i forbindelse med kjøp av heiskortet og det lar seg sperre. Anleggseier har anledning til å ta et administrasjonsgebyr i forbindelse med utstedelsen av nytt kort.
 • Skader på heiskort ved normal bruk gir rett til utstedelse av nytt kort.

 

 1. Regler for alpin ferdsel i skianlegget

Alpin skisport – inklusive snowboard, telemark o.l. – er forbundet med en viss risiko. Kortholder forplikter seg til å gjøre seg kjent med de Internasjonale Alpinvettreglene og å opptre i samsvar med disse. Alpinvettreglene lyder som følger:

BILDE AV SKILT

Kortholder skal uoppfordret vise heiskortet ved kontroll. Ved eventuelle ulykker som kortholder er involvert i – eller er vitne til – forplikter vedkommende seg til å legitimere seg, herunder å oppgi navn og telefonnummer.

 1. Angrerett ved kjøp av heiskort

Ved fjernsalg – for eksempel ved kjøp av heiskort over internett – gjelder lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (lov av 20. juni 2014 nr. 27 – angrerettloven). For nærmere opplysninger om kortholders angrerett og angrerettskjema vises det til skianleggets hjemmeside.

Ved salg fra fast utsalgssted – eksempelvis ved salg fra billettluken i tilknytning til skianlegget – gjelder ikke angrerettloven, men de alminnelige refusjonsreglene i punkt 4 og 5.

 1. Refusjon ved driftsavbrudd, sykdom eller skade
  • Generelt

Ved driftsavbrudd – det vil si ved heisstans og/eller når mer enn 50% av det totale løypetilbudet på kjøpstidspunktet ikke kan benyttes – er kortinnehaveren berettiget til en forholdsmessig refusjon for den tid heiskortet ikke kan benyttes. Driftsavbruddet må være av minst 30 minutters varighet og summen av driftsavbruddene må utgjøre mer enn 1/3 av heiskortets gyldighetstid.

Det gis ikke refusjon ved kjøp av dagskort, halvdagskort eller timekort.

 • Driftsavbrudd som ligger utenfor driftsledelsens kontroll (force majeure)

Ved driftsavbrudd som ligger utenfor skianleggets kontroll skal refusjonen tilsvare 50% av den forholdsmessige refusjonen som kortinnehaver har krav på etter det foregående punkt. Dette gjelder ved driftsavbrudd som følge av eksempelvis vær- og vindforhold, skred, lynnedslag, oversvømmelse, brann, strømstans, streik m.v. og som utgjør forhold som anlegget ikke med rimelighet kunne forvente å ta i betraktning på kjøpstidspunktet. Det er opp til anlegget å dokumentere at driftsavbruddet skyldes slike forhold og at anlegget ikke har hatt mulighet til å unngå eller overvinne følgene av disse.

4.3      Refusjon ved sykdom eller skade

Ved sykdom eller skade vil kortbrukeren være berettiget til en forholdsmessig refusjon av kortutgiftene for den tid kortet ikke kunne benyttes. Skaden eller sykdommen skal på anmodning dokumenteres gjennom legeerklæring. Kortet skal tilbakeleveres så raskt som mulig.

 1. Sanksjoner ved misbruk av heiskort eller overtredelse av alpinvettreglene

Kortholder er innforstått med at misbruk av heiskort, overtredelse av Alpinvettreglene, brudd på anvisninger i heiser og nedfarter, skikjøring i beruset tilstand m.v. kan medføre er inndragning/sperring av heiskort, ileggelse av tilleggsavgift/kontrollavgift, bortvisning fra anlegget og/eller politianmeldelse.

Med misbruk av heiskort menes bl.a. bruk av feil kort (voksne som benytter barnekort), kortet til en annen person, forfalsket kort, stjålet kort m.v.

 1. Innhenting og oppbevaring av personopplysninger

Vestvatn Alpinanlegg AS er ansvarlig for behandlingen av kortholders personopplysninger. For mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, og hvilke rettigheter du har i forbindelse med behandlingen, se personvernerklæring. Om du har noen ytterligere spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, eller ønsker å utøve noen av dine rettigheter, kan kontakte oss via kontaktsiden.

 1. Regler om markedsføring

Kortholder er innforstått med at det etableres et kundeforhold og aksepterer med dette å motta reklamefremstøt på e-post, ordinær post m.v.

Kortholder kan reservere seg mot denne type markedsføring på kjøpstidspunktet eller ved å gå inn på skianleggets hjemmeside vestvatn.no

Henter fra Alpinanleggenes Landsforening.