Angrerett ved kjøp av heiskort

 

  1. Innledning

Ved fjernsalg – for eksempel ved kjøp av heiskort over internett via anleggets egne hjemmesider eller via en ekstern leverandør – gjelder lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (lov av 20. juni 2014 nr. 27 – angrerettloven).

Det enkelte skianlegg må følgelig ta høyde for dette på sine nettsider, eventuelt på nettsidene til andre salgskanaler. De praktiske konsekvensene dette får – eksempelvis opplysningsplikt og krav til angreskjema – vil bli belyst nedenfor.

  1. Praktiske konsekvenser

På hjemmesiden – eventuelt på hjemmesiden til andre aktører som selger heiskort på anleggets vegne – må opplyses at angrerettloven gjelder. Under henvisning til angrerettloven § 8 bokstav a- p ligge opplysninger om nærmere angitte forhold. I relasjon til heiskort er de relevante forhold som det må opplyses om:

  • Heiskortets viktigste egenskaper (dagskort, ettermiddagskort, ukeskort, sesonkort, klippekort m.v.), jf. bokstav a og n
  • Skianleggets identitet (foretaksnavn, adresse, telefonnummer, e-post m.v.), jf. bokstav d
  • Prisopplysninger, herunder samlet pris for heiskortet (inklusive keycard), jf. bokstav e
  • Ordninger for betaling og eventuelle reklamasjoner, jf. bokstav g
  • I henhold til bokstav h må det gis opplysninger om at det foreligger angrerett og standardisert skjema for bruk av angrerett (angreskjema). De ulike skjemaene for angrerett kan lastes ned fra følgende link: https://signform.no/dss/component/signform/?view=form&id=1100 I tillegg må det gis opplysninger om vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåten for å bruke angreretten. Det vil si at kortkjøper innen 14 dager må melde fra at angreretten benyttes.
  • Opplysninger om at kortkjøper må bære kostnadene ved å returnere heiskortet, jf. bokstav i
  • Opplysninger om at eventuell bruk av heiskortet i perioden fra kjøp til benyttelse av angreretten kommer til fratrekk, jf. bokstav j
  • Relevante adferdsregler – eksempelvis skivettreglene – og hvor de kan finnes, jf. bokstav m

 

Angrerettloven gjelder ikke ved salg av heiskort fra ordinære utsalgssteder, eksempelvis salg fra billettluken i tilknytning til skianlegget.