Personvernerklæring

Personvernerklæring

Vestvatn AS, sist oppdatert 31.Oktober 2019                           

 

1 Behandling av personopplysninger

Vestvatn AS ("oss" eller "vi") behandler personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen, og er ansvarlig for å sikre at behandlingen utføres i overenstemmelse med gjeldende lovgivning.

 

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler personopplysninger om våre kortholdere.  

 

Dersom noe i denne personvernerklæringen er uklart eller du har øvrige spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, er du velkommen til å ta kontakt med oss via kontaktopplysningene like nedenfor.

2 Hvem er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger?

Vestvatn AS, org. nr. 921 442 688, er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.

 

Våre kontaktdetaljer er:

Vestvatn AS, Vestvatnveien 100, 8100 Misvær

Telefonnummer: 48 032 051

E-post: simon@vestvatn.no

 

 

3 Til hvilke formål og på hvilket grunnlag behandler vi personopplysningene dine?

3.1 For å levere og administrere kortet ditt

Vi behandler personopplysninger om kortholdere med formål om å levere våre tjenester, herunder administrering av kundeforholdet og etterfølgende support-tjenester f. eks. for å kunne gi deg et nytt kort om du skulle miste det.

 

Behandlingsgrunnlaget for dette er at nevnte behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle avtalen som kortholder er part i, eller for å gjennomføre tiltak på din anmodning før avtaleinngåelsen (GDPR art. 6 b).

 

3.2 For å holde deg oppdatert om våre nyheter og tilbud

Dersom du ikke har reservert deg mot markedsføringshenvendelser, kan vi også behandle personopplysningen dine med formål om å sende deg nyheter og tilbud for våre egne varer og tjenester tilsvarende det som kundeforholdet ditt bygger på.

 

Behandlingsgrunnlaget for dette er at nevnte behandling er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse i å markedsføre våre egne varer og tjenester I lys av at du ikke har valgt å reservere deg mot slike henvendelser og at du gis adgang til slik reservasjon ved hver enkelt henvendelse, har vi vurdert at dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter ikke går foran vår berettigede interesse i slik behandling, og krever vern av personopplysninger (GDPR art. 6 f).

 

3.3 For å oppfylle våre bokføringsforpliktelser

Vi vil også behandle og oppbevare informasjon om ut- og innbetalinger med det formål om å oppbevare vårt regnskap i overenstemmelse med gjeldende bokføringslov.

 

Behandlingsgrunnlaget for dette er at nevnte behandling er nødvendig for å overholde rettslige forpliktelser som påhviler oss (GDPR art. 6 c).

4 Hvem deler vi personopplysningene dine med?

Hvem deler vi personopplysningene dine med? Vi deler ikke dine personopplysninger med noen andre. Vi benytter imidlertid databehandlere for enkelte av behandlingsaktivitetene. Slike databehandlere er underlagt egnede databehandleravtaler, og kan ikke selv råde over dine personopplysninger. Vi vil ikke overføre personopplysningene dine til land utenfor EØS-området.

 

5 Dine rettigheter, og hvordan ivareta dem

I forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger har du visse rettigheter, dette inkluderer:

 

  1. Innsynsrett: Du har rett til å få vår bekreftelse på om vi behandler personopplysninger om deg eller ikke, og dersom dette er tilfellet, å be om innsyn i personopplysningene. Innsynsinformasjonen inkluderer – blant annet – formålene med behandlingen, de berørte kategoriene av personopplysninger, og mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er eller vil bli utlevert til. Dette en imidlertid ikke en absolutt rettighet og andres rettigheter og interesser kan begrense din innsynsrett.

 

Du kan ha rett til å motta en kopi av personopplysningene som behandles. Dersom mer enn én kopi blir anmodet av deg, kan vi kreve et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnadene våre.

 

  1. Rett til retting: Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet av oss. Avhengig av formålene med behandlingen, kan du ha rett til å få ufullstendige personopplysninger komplettert, herunder ved å fremlegge en supplerende erklæring.

 

  1. Rett til sletting ("rett til å bli glemt"): Under visse omstendigheter, har du rett til å få personopplysningene om deg slettet, og vi kan ha plikt til å slette slike personopplysninger.

 

  1. Rett til begrensning av behandling: Under visse omstendigheter, har du rett til å kreve at behandlingen av personopplysninger om deg begrenses. Dersom dette er tilfelle, vil de respektive opplysningene bli merket og bare behandlet av oss for bestemte formål.

 

  1. Rett til å protestere: Under visse omstendigheter kan du ha rett til å protestere til enhver tid, av grunner knyttet til din særlige situasjon, mot vår behandling av dine personopplysninger. Det vil kunne kreves at vi ikke lenger behandler dine personopplysninger.

 

Du vil dessuten ha rett til å protestere til enhver tid mot behandling av personopplysninger som angår deg, når personopplysningene dine behandles for markedsføringsformål, herunder profilering i den utstrekning dette er relatert til slik direkte markedsføring. I et slikt tilfelle vil ikke dine personopplysninger lenger behandles for slike formål av oss.

 

  1. Rett til å klage til en tilsynsmyndighet: Uten at det berører annen administrativ eller rettslig prøving, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet dersom du anser vår behandling av dine personopplysninger å være i strid med personvernreglene. Tilsynsmyndigheten i Norge er Datatilsynet. Se datatilsynet.no for videre informasjon.

 

 

Hvis du ønsker å gjøre dine rettigheter gjeldende overfor oss, ber vi deg om å kontakte oss på vestvatn.no/kontakt